Desoutter CP4450-3 Pneumatic Rivet Gun 3x WithExtras (Non-Recoilless)

Desoutter CP4450-3 Pneumatic Rivet Gun 3x WithExtras (Non-Recoilless)

Desoutter CP4450-3 Pneumatic Rivet Gun 3x WithExtras (Non-Recoilless)

Desoutter CP4450-3 Pneumatic Rivet Gun 3x WithExtras (Non-Recoilless)

Desoutter CP4450-3 Pneumatic Rivet Gun 3x WithExtras (Non-Recoilless)

Desoutter CP4450-3 Pneumatic Rivet Gun 3x WithExtras (Non-Recoilless)

Desoutter CP4450-3 Pneumatic Rivet Gun 3x WithExtras (Non-Recoilless)

Desoutter CP4450-3 Pneumatic Rivet Gun 3x WithExtras (Non-Recoilless)

Desoutter CP4450-3 Pneumatic Rivet Gun 3x WithExtras (Non-Recoilless)

Desoutter CP4450-3 Pneumatic Rivet Gun 3x WithExtras (Non-Recoilless)

Desoutter CP4450-3 Pneumatic Rivet Gun 3x WithExtras (Non-Recoilless)

Desoutter CP4450-3 Pneumatic Rivet Gun 3x WithExtras (Non-Recoilless)

Desoutter CP4450-3 Pneumatic Rivet Gun 3x WithExtras (Non-Recoilless)

Desoutter CP4450-3 Pneumatic Rivet Gun 3x WithExtras (Non-Recoilless)

Desoutter CP4450-3 Pneumatic Rivet Gun 3x WithExtras (Non-Recoilless)

Desoutter CP4450-3 Pneumatic Rivet Gun 3x WithExtras (Non-Recoilless)

Desoutter CP4450-3 Pneumatic Rivet Gun 3x WithExtras (Non-Recoilless)

Desoutter CP4450-3 Pneumatic Rivet Gun 3x WithExtras (Non-Recoilless)

Desoutter CP4450-3 Pneumatic Rivet Gun 3x WithExtras (Non-Recoilless)

Desoutter CP4450-3 Pneumatic Rivet Gun 3x WithExtras (Non-Recoilless)

Desoutter CP4450-3 Pneumatic Rivet Gun 3x WithExtras (Non-Recoilless)    Desoutter CP4450-3 Pneumatic Rivet Gun 3x WithExtras (Non-Recoilless)

Excellent Condition Chicago Pneumatic/ Desoutter 3X Rivet Gun. Modified to Be Non Recoilless.
Desoutter CP4450-3 Pneumatic Rivet Gun 3x WithExtras (Non-Recoilless)    Desoutter CP4450-3 Pneumatic Rivet Gun 3x WithExtras (Non-Recoilless)